نام آزمایش: تعیین فشار بخار و آنتالپی تبخیر آب

مواد و وسایل مورد نیاز:

 

استوانه مدرج

بشر

دما سنج

آب مقطر

یخ

برای دانلود متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.