مواد و وسایل مورد نیاز:

 

لوله ی مویین

پیکنومتر

آب مقطر

محلول آب نمک با غلظت های 5% - 10% - 15% - 20%

 

 

تئوری:

 

در داخل یک مایع ٬ هر مولکول از جهات مختلف توسط مولکولهای دیگر احاطه می گردد و در نتیجه نیروی جاذبه ای که از جهات مختلف بر آن وارد می شود یکسان است. اما هر مولکولی که در سطح مایع قرار می گیرد در بالای آن مولکول های مایع به حالت بخار وجود دارند و چون در واحد حجم تعداد مولکول های بخار کمتر از مایع است بنابراین مولکول های مایع که در سطح قرار می گیرندو لایه سطحی را تشکیل می دهند مقدار انرژی اضافی نسبت به مولکولهای زیرین که در داخل مایع قرار دارد خواهند داشت.

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.