مواد و وسایل مورد نیاز:

 

کالریمتر

دماسنج

حمام آب

استوانه مدرج

پیپت

محلول سود 5/0 نرمال

محلول کلریدریک اسید 1 نرمال

استیک اسید 1 نرمال

 

برای دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.