هدف آزمایش :

بررسی فرمولهای مربوط به نیروی وارد بر یک سطح مغروق و تعیین مرکز فشار

تئوری آزمایش :

 دستگاه مورد آزمایش ما از یک محفظه مستطیل شکل با سطوح جانبی شفاف و یک جسم معلق متصل به یک اهرم حول لولا تشکیل شده است که گشتاورگیری نیروها حول لولا تنها نیروی وارد بر سطح مستطیل به حساب می آید .