ذخائر زیر زمینی نفت و گاز

سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار كیلومتری اعماق زمین و در خلل و فرج لایه

های آن و با فشار چند صد اتمسفر بصورت ذخیره میباشند. گازهای طبیعی زیرزمینی یا به تنهایی و یا

به همراه نفت تشكیل كانسار (معدن) می دهند. كه در هر دو صورت از نظر اقتصادی بسیار گرانبها

می باشد. درصورت همراه بودن با نفت گازها در داخل نفت حل م یشوند، و عمدتا نیز بهمین صورت

یافت میگردد و در این رابطه مولفه های فیزیكی مواد – حرارت و فشار مخزن تاثیرات مستقیم دارند و

نهایتا درصورت رسیدن به درجه اشباع تجزیه شده و بلحاظ وزن مخصوص كمتر در قسمت های فوقانی

درمخازن Ĥ قرار میگیرند.گاه (GAS DOME) كانسار و بر روی نفت یا آب به شكل گنبدهای گازی

گازهای محلول در آب نیز مشاهده شده است

گاز متان در حرارت و فشار موجود دركانسارها متراكم نمیگردد بنابراین همیشه بصورت گاز باقی مانده

ولی در مخازنی كه تحت فشار بالا هستند بشكل محلول در نفت در میاید . سایر اجزای گاز طبیعی در

مخازن نسبت به شرایط موجود در كانسار در فاز مایع یا فاز بخار یافت میشوند. گازهای محلول در نفت

بمثابه انرژی و پتانسیل تولیدمخزن بوده و حتی المقدور سعی میگردد به روشهایی از خروج آنها

جلوگیری گردد ولی در هر حال بسیاری از گاز محلول در نفت در زمان استخراج همراه با نفت خارج

میگردد .در سالهای پیش از انقلاب در صد بالایی از آن از طریق مشعل سوزانده میشدو بهدر میرفت

ولی در سالهای بعد تا بحال بتدریج و با اجرای طرهایی منجمله طرح آماك از آنها به عنوان تولیدات

فرعی استحصالی از میادین نفت كشور بمنظور تزریق به مخازن نفتی - تولید مواد خام شیمیایی و

سوختی با ارزش استفاده می كنند.